FIT PEDAGOGIKA NA OŠ MISLINJA

POVZETEK

OŠ Mislinja je v projektu FIT pedagogike že skoraj od njenega samega začetka, torej od leta 2000. V teh letih smo kot odraščajoč otrok znotraj kolektiva odraščali in rasli včasih z več, včasih z manj energije in entuziazma. Sprva smo pričeli z izobraževanjem razrednih učiteljic, nato s povezovanjem celotnega kolektiva preko Timske harmonije, v najstniškem obdobju pa poskušali navdušiti še predmetne učitelje preko programa Kako motivirati za učenje. V vseh teh letih smo uspeli številna teoretična znanja preizkusiti v praksi in jih evalvirati, vpeljati nekaj fit dejavnosti od PUŽ-a, čutne poti, aktivnega sedenja, do hidracije. Na šoli po načelih fit pedagogike potekajo interesne dejavnosti, izbirni predmeti, projekti povezani z zdravim življenjskim slogom in sicer v vseh treh VIO. Zaradi preteklih pozitivnih izkušenj s fit pedagogiko smo se v letu 2016 odločili pristopiti tudi k mednarodnemu projektu FIT4KID. Po osemnajstih letih sodelovanja smo s FIT plesno prireditvijo z naslovom Fit plesi in pesmi ljudstev sveta otvorili tudi našo novo športno dvorano. S pomlajevanjem kolektiva in povezovanjem fit pedagogike s formativnim spremljanjem dosežkov učencev pa v tem šolskem letu nadaljujemo z izobraževanjem na področju nevroznanosti.

 

SUMMARY

Primary school Mislinja has been a part of FIT pedagogy project almost from its inception in the year 2000. Just like children, we grew and matured as a part of a school collective. We mostly acted with great energy and enthusiasm. Teachers of the first and the second educational cycles received training first, which was then extended to the whole staff through the seminar Timska harmonija (Engl. Team Harmony). In the teen years of our involvement with the FIT pedagogy project, we encouraged specialist teachers of the third educational cycle through the seminar Kako motivirati za učenje (Engl. How to Motivative to Learn) to participate in the project. Throughout the years, we were able to use our extensive theoretical knowledge in practice, evaluate our principles and introduce new activities such as PUŽ (Engl. Learning for Life project), sensory trails, active sitting and hydration. Optional compulsory activities, optional subjects, projects dealing with healthy life styles are carried out in accordance with fit pedagogy. These activities are utilized in all three cycles of basic education. Our positive experience in previous dealings with fit pedagogy encouraged us to join the international project FIT4KID. In addition to school management, five teachers are in the process of becoming teacher trainers for various cross-curricular subjects. After eighteen years of collaborating, we opened our new sports hall with a FIT dance event titled Fit plesi in pesmi ljudstev sveta (Engl. Fit Dances and Songs of People Around the World). By rejuvenating the team and combining fit pedagogigs with formative assessment of pupils’ achievements, we continue the education in the field of neuroscience in this school year.

 

Opis šole

OŠ Mislinja je podeželska šola z eno podružnico (POŠ Dolič), ki v šolskem letu 2022/23 vključuje 419 učencev. Na šoli je zaposlenih 70 oseb, od tega 50 strokovnih delavcev.

Je šola z bogato tradicijo z učilnicami, ki so svetle, sodobno opremljene in omogočajo odlične možnosti za učenje in poučevanje. Šola nudi učencem dinamičen in sodobno zasnovan pouk tudi v specializiranih učilnicah. Učencem je s pomočjo različnih interesnih dejavnosti in izbirnih predmetov omogočeno razvijanje njihovih talentov na področju športa, glasbe, plesa, gledališča, likovnega ustvarjanja in računalništva. Šola je vrsto let vključena v 2 večja projekta: Fit4kid in Zdrava šola. Učenci ob pomoči mentorjev dosegajo odlične rezultate na tekmovanjih znanja iz šolskih predmetov, zavidljive rezultate pa dosegajo tudi na področju športa in prometa. Lega šole omogoča pestre oblike učenja v naravi, saj leži ob robu gozda in potoka, v zadnjih letih pa ima šola tudi učilnico na prostem. Načini učenja v naravi učence spodbujajo k raziskovanju, gibanju in zdravemu načinu življenja. Šola si nenehno prizadeva za prepoznavnost z zglednim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, hkrati pa spodbuja mednarodno sodelovanje z drugimi evropskimi državami v okviru ekskurzij in mednarodnih projektov. Poslanstvo OŠ Mislinja je učenje in vzgajanje otrok za življenje.

 

Zakaj smo se odločili za sodelovanje v EMCP FIT4KID

Vodstvo skupaj s strokovnimi delavci šole stremi k nenehnemu izboljšanju pedagoškega dela z ugodnimi delovnimi pogoji vseh zaposlenih ter spodbuja k izpopolnjevanju in izobraževanju vseh zaposlenih. Sledi trendom na področju vzgoje in izobraževanja. Da bi spodbudili zdrav način življenja in gibanje naših učencev, ob tem pa dvignili raven usvojenega znanja, smo se leta 2000 vključili v projekt FIT Slovenija in smo v zadnjih letih vključeni v projekt EMCP Fit4Kid.

 

Kaj smo pridobili

Ob vseh izobraževanjih tako za kolektiv v celoti, za strokovne delavce kot posameznike in multiplikatorje, smo pridobili številna praktična znanja, podkrepljena s teoretičnimi izhodišči. Ob Fit didaktičnih delavnicah (FDD) smo svoja znanja in veščine ob uporabi aktivnih metod in oblik preizkušali in ob strokovni spremljavi tudi evalavirali. Z medsebojnimi hospitacijami smo nova teoretična spoznanja prenesli iz teorije v prakso po celotni vertikali ter spodbujali zmožnost timskega sodelovanja.

 

Kaj smo razvili

V vseh teh letih smo v celoti prenovili ure ŠPO na razredni stopnji. Z interesnimi dejavnostmi in izbirnimi predmeti učencem zagotavljamo dodatne ure športa v vseh treh VIO. V šolskem letu 2014/15 smo v mednarodnem projektu razvili in implementirali program za nadarjene Kids in motion (KIM). Na šoli so že utečene naslednje dejavnosti: Projekt učimo za življenje (PUŽ), Fit hidracija, Fit gibalne vsebine, Fit interesna dejavnost za 1. VIO, na podružnici pa tudi Fit aktivno sedenje in Fit čutna pot.

 

Kako zagotavljamo trajnost

Na podlagi vsakoletne analize učinkov fit pedagogike ob koncu leta le-te zapišemo v pedagoško poročilo in so izhodišče za načrtovanje aktivnosti v naslednjem šolskem letu. Zapišemo in spremljamo jih v LDN, notranja evalvacija pri nas pa dokazuje, da se število strokovnih delavcev, ki vključujejo FAM in s tem posledično št. učnih ur, iz leta v leto povečuje.

Z vključevanjem Fit pristopov v učni proces postajajo naši učenci bolj razigrani, zadovoljni, odgovorni, ustvarjalni, notranje motivirani in čustveno zrelejši, predvsem pa dosegajo boljše in trajnejše učne rezultate.

Verjamemo, da se učitelji s pomočjo Fit pedagogike razvijamo in krepimo svoj potencial, s tem pa dajemo našim učencem možnost, da z orodji in učnimi strategijami Fit pedagogike gradijo trdne temelje za svojo prihodnost. Kot je dejala Malala Yousafzai: “Zdaj je čas, da ustvarimo svojo prihodnost in iz svojih sanj naredimo resničnost jutrišnjega dne.”

Natalija Aber Jordan

(Visited 362 times, 1 visits today)